Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok obchodnej spoločnosti
BABY DIREKT s.r.o.

 

so sídlom Masarykova 118, 664 42 Modřice
Identifikačné číslo: 46995170
Spisová značka: C 8860 vedená na Krajskom súde v Brne
Prevádzkareň: Letisko Brno-Tuřany 949/5, 627 00 Brno-Tuřany
Telefón: +420 734 316 740, +420 547 422 749
E-mail: info@funbaby.sk
Číslo účtu: 1181663018/1111

Kamenné predajne: FunBaby na adrese Masarykova 118, 664 42 Modřice, FunBaby na adrese 103, 1. mája 3236, 703 00 Ostrava

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) zhora menovanej spoločnosti (ďalej len „predávajúci“) sú spracované v súlade s ustanoveniami zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“), zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).

1.2 Tieto obchodné podmienky upravujú v súlade s § 1751 ods. 1 Občianskeho zákonníka vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“), vrátane internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod (ďalej tiež ako „e-shop“) je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke funbaby.cz (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“). Kupujúcim môže byť: (i) spotrebiteľ podľa ust. § 2 ods. 1 písm. a) Zákona alebo (ii) podnikateľ, ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

1.3 Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci vyjadruje súhlas s obchodnými podmienkami a s reklamačným poriadkom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok a potvrdzuje, že je s nimi riadne oboznámený. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred uzavretím kúpnej zmluvy upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

1.4 Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.5 Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.6 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci jednostranne meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 1. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1 Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije. 2.2 Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, či tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov a sú platné pre prípad akejkoľvek formy bezhotovostnej úhrady tovaru zakúpeného prostredníctvom e-shopu. Kupujúci je výslovne upozornený na skutočnosť, že pri zakúpení tovaru v obchode - kamennej predajni, sa kúpna cena tovaru môže líšiť od ceny tovaru uvedenej na webovom rozhraní - e-shope, av tom prípade je platná cena tovaru uvedená v predajni pokladnicou predajne. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Ceny tovaru nie sú prispôsobované osobe kupujúceho na základe automatizovaného rozhodovania. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

2.3 Fotografia tovaru má iba ilustratívny charakter, ktorý tiež môže byť silne skreslený zobrazovacími vlastnosťami monitora. Vzhľad, rozmery a farebnosť tovaru môžu od výrobcu obsahovať oproti prezentácii drobné nepodstatné odlišnosti, ktoré predávajúci nie je schopný ovplyvniť.

2.4 Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s platbou, s balením a dodaním tovaru a ďalej o spôsobe a čase dodania tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky. V prípade, keď predávajúci ponúka dopravu tovaru zadarmo, je predpokladom vzniku práva na bezplatnú dopravu tovaru na strane kupujúceho zaplatenie minimálnej celkovej kúpnej ceny dopravovaného tovaru vo výške stanovenej vo webovom rozhraní obchodu. V prípade, keď dôjde k čiastočnému odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim a celková kúpna cena tovaru, u ktorého nedošlo k odstúpeniu od zmluvy kupujúcim, nedosahuje minimálnu výšku, ktorá je potrebná pre vznik práva na dopravu tovaru zadarmo podľa predchádzajúcej vety, právo kupujúceho na prepravu tovaru zadarmo zaniká a kupujúci je povinný dopravu tovaru predávajúcemu uhradiť.

2.5 Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o: a) objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu), b) spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru, c) požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru, d) identifikačných a kontaktných údajov kupujúceho na účely doručenia tovaru a e) nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

2.6 Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Záväzne objednať a zaplatiť“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

2.7 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

2.8 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká až doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

2.9 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

2.10 V prípade, že v rámci e-shopu alebo v objednávke bude uvedená zjavne chybná cena tovaru, predávajúci nie je povinný tovar za túto cenu dodať ani v prípade, keď kupujúci obdržal potvrdenie objednávky, a teda došlo k uzavretiu zmluvy. V takejto situácii predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho a zašle kupujúcemu ponuku na uzavretie novej zmluvy v pozmenenej podobe oproti objednávke. Nová zmluva je v takom prípade uzavretá vo chvíli, keď bude potvrdená zo strany kupujúceho. Za zjavnú chybu v cene tovaru sa považuje napríklad situácia, keď cena nezodpovedá obvyklej cene u iných predajcov alebo chýba či prebýva cifra.

 1. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi: a) v hotovosti alebo platobnou kartou pri prevzatí tovaru v mieste určenom kupujúcim v objednávke – dobierka (poplatok za dobierku 40 Sk); b) bezhotovostne platbou Apple Pay prostredníctvom platobnej brány GoPay; c) bezhotovostne platbou Google Pay prostredníctvom platobnej brány GoPay; d) bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány GoPay; e) bezhotovostne platobnou kartou pri osobnom odbere v predajniach FunBaby v Brne-Modřiciach av Ostrave; f) v hotovosti pri osobnom odbere v predajniach FunBaby v Brne-Modriciach av Ostrave; g) bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho uvedený v záhlaví;

3.2 Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

3.3 Predávajúci spravidla nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred. Predávajúci si však vyhradzuje možnosť požadovať úhradu primeranej zálohy v prípade, že objednaný tovar je: a) zhotovené alebo upravené na zákazku; b) dostupnosť tovaru je označená inak ako „Skladom – ihneď na odoslanie“ alebo „Skladom“; c) ide o väčšie ako obvyklé množstvo jedného druhu tovaru;

3.4 V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby (platba vopred – proforma faktúra) je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

3.5 V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

3.6 Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.7 Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

3.8 Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

3.9 Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, predávajúci je oprávnený po tom, čo kupujúceho preukázateľne upozorní a poskytne mu novú primeranú lehotu na prevzatie, tovar vhodným spôsobom po jej uplynutí predať. Náklady na uskladnenie vo výške 1% z kúpnej ceny tovaru denne a náklady márneho dodania tovaru z dôvodu nedostatku súčinnosti na strane kupujúceho v nevyhnutne potrebnej výške je predajca oprávnený voči kupujúcemu započítať na výťažok predaja.

3.10 Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru a prevzatím tovaru.

3.11 Na e-shopové objednávky sa nevzťahuje vernostný program, pokiaľ ide o neregistrovaného zákazníka. V takom prípade sa zaplatená cena v predajni nenačíta.

3.12 Predávajúci má právo kedykoľvek ukončiť predajné zľavové akcie či vyhlásené vernostné programy.

 1. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

4.1 V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

4.2 Štandardne je tovar kupujúcemu dodávaný nasledujúcimi spôsobmi:

a) SPS kuriér,doručenie na adresu (do 30 kg), cena 5,99 € (Doprava v SR je zadarmo pre objednávky v hodnote nad 119,99 €.)

b) Osobné vyzdvihnutie v predajniach FunBaby v Brne-Modřiciach av Ostrave, zadarmo

4.3 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

4.4 Pri prevzatí tovaru je kupujúci vždy povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a kompletnosť dodávky av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade stretnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky, alebo stretnutí stavu tovaru, ktorý je v rozpore s vyššie uvedeným, sa kupujúci zaväzuje zásielku od prepravcu neprevziať a ihneď po takom neprevzatí a jeho dôvodoch informovať predávajúceho.

4.5 Do jedného dňa od prevzatia tovaru je kupujúci vždy povinný skontrolovať stav tovaru (najmä jeho sklenené a ďalšie krehké prvky) av prípade akýchkoľvek zjavných vád toto ihneď oznámiť predávajúcemu.

4.6 Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva uplatniť vady, avšak v tom prípade platí fikcia, že vada nebola na tovare v okamihu jeho prevzatia spotrebiteľom.

4.7 Pokiaľ kupujúci kupuje tovar v súvislosti s predmetom svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, potom platí, že objektívna zodpovednosť predávajúceho za omeškanie je vylúčená v prípade vyššej moci, do ktorej sa zahŕňa aj prevádzková odstávka na strane predávajúceho, poveternostné vplyvy, technické problémy prepravy či nesplnenie povinnosti subdodávateľa predávajúceho. V takom prípade nenesie predávajúci zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku alebo v súvislosti s vyššou mocou alebo nepredvídateľné udalosti.

4.8 V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

4.9 V rámci dopravy je zahrnuté dodanie tovaru na dohodnutú adresu, nie jeho montáž či výnos a je nutné ich dojednať individuálne podľa predchádzajúceho článku. V rámci individuálne dohodnutej montáže je potom zahrnuté iba skompletizovanie tovaru, nie jeho presné umiestnenie do konkrétnej časti priestorov či pripojenia na inštalácie.

4.10 Kupujúci zodpovedá za dopravnú prístupnosť zvoleného miesta a ak nie je dopravná komunikácia k miestu dodania zjazdná a dodanie je teda objektívne nemožné, napríklad vplyvom nepriazne počasia, je povinný na túto skutočnosť upozorniť predávajúceho pri plánovaní dopravy dopredu a zároveň súhlasí s predĺžením doručovacej lehoty.

4.11 Predávajúci nezodpovedá za prípadnú nepriechodnosť tovaru vchodovými dverami. Kupujúci je povinný oboznámiť sa s presnými rozmermi objednaného tovaru.

4.12 Ak zmarí kupujúci plánovaný termín dodania tovaru bez závažných dôvodov, alebo predchádzajúce písomné dohovory je povinný uhradiť predávajúcemu škodu, ktorá mu v dôsledku takéhoto zmarenia vznikla, a to aj pokiaľ tak urobí ešte pred pôvodne dohodnutým termínom dodania tovaru, pokiaľ už predávajúcemu v s dodávkou vznikli akékoľvek náklady.

4.13 Ak nie je vo webovom rozhraní obchodu dohodnuté inak predávajúci dodá tovar kupujúcemu bezodkladne, najneskôr potom do 30 dní. Pre prípad, že zo strany predávajúceho nedôjde k dodaniu objednaného tovaru, je kupujúci spotrebiteľ v súlade s § 2159a Občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy.

 1. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1 Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť:

a) od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu (tzv. na zákazku)

b) od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, alebo tovaru s krátkou dobou spotreby,

c) od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,

d) od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v zapečatenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,

e) od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.

5.2 Ak nejde o prípad uvedený vyššie v tomto článku alebo o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho.

5.3 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený bez zbytočného odkladu, najneskôr potom do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy a pokiaľ možno zabalený v nepoškodenom originálnom obale. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, znáša kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

5.4 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar odoslal, podľa toho, čo nastane skôr.

5.5 V prípadoch, keď má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, tak je tiež predávajúci, a to do doby prevzatia tovaru kupujúcim, oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.6 Na darčeky, ktoré sú kupujúcemu poskytované úplne zadarmo, nie je možné uplatňovať akékoľvek práva kupujúceho (spotrebiteľa). Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

5.7 Predávajúci spoločne s kúpnou cenou vráti kupujúcemu aj dopravné za dopravu tovaru kupujúcemu, a to vo výške najlacnejšieho druhu dopravy uvedeného na e-shope predávajúceho ku dňu objednávky. Náklady na dopravný tovar zo strany kupujúceho pri odstúpení od zmluvy si kupujúci hradí sám a nie je oprávnený požadovať ich vrátenie od predávajúceho.

5.8 Vo všetkých prípadoch odstúpenia podľa tohto článku kupujúci výslovne berie na vedomie, že platby za montáž či výnos nie sú súčasťou dopravného a nebudú kupujúcemu vrátené.

5.9 Kupujúci berie na vedomie, že vrátená kúpna cena môže byť znížená o to, o čo sa znížila hodnota tovaru počas jeho držania kupujúcim av dôsledku zjavného používania tovaru kupujúcim.

5.10 V prípade, že kupujúci tovar kupuje v súvislosti s predmetom svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, žiadne z ustanovení tohto článku sa nepoužijú a platí zákonná úprava.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1 Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov).

6.2 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal, tovar:

a) zodpovedá dohodnutému opisu, druhu a množstvu, ako aj kvalite, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam;

b) je vhodné na účel, na ktorý ho požadujete as ktorým súhlasíme;

c) je dodané s dohodnutým príslušenstvom a pokynmi na použitie, vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu;

d) je vhodné na účel, na ktorý sa Tovar tohto druhu obvykle používa;

e) množstvom, kvalitou a ďalšími vlastnosťami, vrátane životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, zodpovedá obvyklým vlastnostiam Tovaru toho istého druhu, ktoré môžete rozumne očakávať, aj s ohľadom na verejné vyhlásenia urobené nami alebo inou osobou v tom istom zmluvnom reťazci, najmä reklamou alebo označením;

f) je dodané s príslušenstvom, vrátane obalu, návodu na montáž a iných pokynov na použitie, ktoré môžete rozumne očakávať; a g) zodpovedá kvalitou alebo vykonaním vzorky alebo predlohe, ktoré Vám boli poskytnuté pred uzavretím zmluvy.

6.3 Ustanovenia uvedené v tomto článku sa nepoužijú pri tovare najmä keď:

a) vada bola na veci v čase prevzatia a pre takú vadu je dojednaná zľava z kúpnej ceny,

b) chyba je spôsobená kupujúcim a vznikla nesprávnym používaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, zásahom kupujúceho či mechanickým poškodením,

c) chyba vznikla v dôsledku vonkajšej udalosti mimo vplyvu predávajúceho,

d) sa jedná o bežné opotrebenie tovaru, spôsobené jeho užívaním, nie o vadu,

e) Úžitkové aj estetické hodnoty tovaru boli nedbalým spôsobom užívania tovaru predčasne vyčerpané,

f) jedná sa o prirodzené vlastnosti prírodných materiálov, nie o vadu (napr. hrče, svetelné tieňovanie a dyhovanie pri drevených výrobkoch, priľnavosť prachu a chĺpkov pri textilných poťahoch, pozinkovanie atď.),

g) sa vada ani po dôkladnom odbornom preskúmaní na tovare neprejaví.

6.4 Právo z vadného plnenia kupujúcemu nenáleží, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, a napriek tomu s kúpou súhlasil alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil.

6.5 V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá vyššie uvedeným požiadavkám, má kupujúci právo na odstránenie vady. Podľa svojej voľby môže požadovať: dodanie nového tovaru bez vada alebo dodanie chýbajúcej časti tovaru, alebo opravu veci, ibaže je zvolený spôsob odstránenia vady nemožný alebo v porovnaní s druhým neprimerane nákladný. Predávajúci môže odmietnuť vadu odstrániť, ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné najmä s ohľadom na význam vady a hodnotu, ktorú by vec mala bez vady.

6.6 Ak neuplatní kupujúci právo na dodanie nového tovaru bez vada alebo na dodanie chýbajúcej časti tovaru, alebo na opravu, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny, pokiaľ predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť/dodať jeho súčasť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranom čase alebo že by zjednanie nápravy spotrebiteľovi spôsobilo značné ťažkosti. Rovnako tak môže kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny v prípade, že sa vada prejaví opakovane alebo je podstatným porušením zmluvy. Právo na odstúpenie od Zmluvy nepatrí v prípade, ak je vada Tovaru nevýznamná.

6.7 Ak sa prejaví vada v priebehu 12 mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí, ibaže to povaha veci alebo vady vylučuje. Táto doba nebeží po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vec užívať, v prípade, že vadu vytkol oprávnene.

6.8 Kupujúci môže svoje práva z chybného plnenia uplatniť v lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru. U použitého tovaru možno lehotu na uplatnenie práv z chybného plnenia skrátiť na 12 mesiacov, také skrátenie lehoty vyznačí predávajúci v potvrdení o povinnostiach z chybného plnenia alebo na predajnom doklade. Po uplynutí lehoty nemožno právo z vád u predávajúceho uplatniť, ibaže sa zmluvné strany dohodnú inak alebo predávajúci či výrobca poskytne osobitnú záruku za akosť nad rámec jeho zákonných povinností.

6.9 Kupujúci je povinný svoje práva z chybného plnenia uplatniť bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí, že na tovare je vada. Predávajúci nezodpovedá za zväčšenie rozsahu poškodenia, pokiaľ kupujúci tovar užíva, hoci o vade vie. Ak uplatní kupujúci voči predávajúcemu vadu oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia po dobu, počas ktorej je tovar v oprave a kupujúci ich nemôže užívať.

6.10 Kupujúci berie na vedomie, že v prípade výmeny tovaru v rámci vybavenia reklamácie nebeží nová lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia. Lehota skončí 24 mesiacov od prevzatia po kúpe reklamovaného tovaru.

6.11 Lehotu na uplatnenie práv z chýb nemožno považovať za stanovenie životnosti tovaru, tá sa líši s ohľadom na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnosť a intenzitu užívania alebo dohodu medzi kupujúcim a predávajúcim.

6.12 V prípade, že kupujúci tovar kupuje v súvislosti s predmetom svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, ustanovenie celého tohto článku sa nepoužije a platí zákonná úprava zodpovednosti za vady. Zmluvná záruka na tovar sa v takom prípade s kupujúcim nezjednáva.

 1. UPLATNENIE CHYBY

7.1 Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho elektronicky zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu predávajúceho uvedenú v záhlaví, písomne na adresu sídla predávajúceho, alebo osobne v ktorejkoľvek jeho prevádzke alebo kamennej predajni FunBaby, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v jeho sídle alebo mieste podnikania. Pre reklamáciu môžete taktiež využiť vzorový formulár, ktorý tvorí prílohu č. 2 týchto obchodných podmienok.

7.2 Reklamácia sa považuje za uplatnenú v okamihu, keď dôjde prejav vôle spotrebiteľa, že uplatňuje práva z vadného plnenia predávajúcemu. Doručenie reklamovaného výrobku je potom otázkou súčinnosti medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

7.3 Predávajúci zabezpečuje prítomnosť pracovníka povereného prijímať reklamácie po celú prevádzkovú dobu. Reklamáciu je možné taktiež uplatniť u osoby, ktorá je na to určená v potvrdení, ktoré predávajúci kupujúcemu vydal, na účtenke či v záručnom liste, ak je určená osoba v mieste predávajúceho alebo v mieste kupujúcemu bližším.

7.4 Kupujúci je povinný preukázať, že mu patrí právo uplatniť reklamáciu, najmä doložiť dátum kúpy, a to buď predložením predajného dokladu, potvrdenie o povinnostiach predávajúceho z vadného plnenia záručným listom, príp. iným vierohodným spôsobom.

7.5 Kupujúci nie je oprávnený uplatniť reklamáciu na vadu, ktorá bola vytýkaná už v minulosti, pokiaľ na ňu bola poskytnutá primeraná zľava z kúpnej ceny.

7.6 Pokiaľ by uplatnenie práva z vád malo spotrebiteľovi robiť značné ťažkosti, najmä preto, že vec nie je možné dopraviť do miesta uplatnenia reklamácie bežným spôsobom alebo sa jedná o tovar, ktorý je zamontovaný či súčasťou nehnuteľnosti, posúdi predávajúci vadu po dohode s kupujúcim buď na mieste. , alebo iným spôsobom. Kupujúci je v takom prípade povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť.

7.7 Kupujúci je povinný pri uplatnení vady odovzdať tovar predávajúcemu v takom stave, aby tovar spĺňal základné hygienické štandardy, nevyhnutné na preskúmanie tovaru. Pokiaľ reklamovaný tovar tieto základné hygienické štandardy nespĺňa, nie je možné ho zo strany predávajúceho od kupujúceho prevziať a preskúmať jeho stav za účelom posúdenia dôvodnosti reklamácie.

7.8 V prípade, že kupujúci tovar kupuje v súvislosti s predmetom svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, ustanovenia celého tohto článku sa nepoužijú.

 1. VYBAVENIE REKLAMÁCIE

8.1 Predávajúci je povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná na odborné posúdenie vady. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum a miesto uplatnenia reklamácie, charakteristiku vytýkanej vady, kupujúcim požadovaný spôsob vybavenia reklamácie a spôsob akým bude kupujúci informovaný o jej vybavení (vrátane kontaktných údajov na účely poskytnutia informácie o vybavení reklamácie). Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou odstúpenia od zmluvy alebo požadovania primeranej zľavy. Podmienkou pre beh týchto lehôt je, že spotrebiteľ na vybavenie reklamácie poskytol predávajúcemu požadovanú potrebnú súčinnosť, teda najmä, že umožnil predávajúcemu preskúmať reklamovaný tovar.

8.2 Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy, a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

8.3 Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho meniť raz zvolený spôsob vybavenia reklamácie okrem situácie, kedy ním zvolený spôsob riešenia nie je možné uskutočniť.

8.4 Kupujúci je povinný prevziať si reklamovaný tovar do 10 dní odo dňa, kedy mala byť reklamácia najneskôr vybavená, po tejto dobe je predávajúci oprávnený účtovať si primerané skladné či tovar svojpomocne predať na účet kupujúceho. Na tento postup musí predávajúci kupujúceho vopred upozorniť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie tovaru.

8.5 V prípade, že kupujúci tovar kupuje v súvislosti s predmetom svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, ustanovenia celého tohto článku sa nepoužijú.

 1. ZMLUVNÁ ZÁRUKA ZA AKOSŤ

9.1 Ak predávajúci poskytol nad rámec svojich zákonných povinností záruku za akosť, jej uplatnenie sa riadi vyššie uvedenými ustanoveniami týchto VOP, pokiaľ potvrdenie o povinnostiach predávajúceho z chybného plnenia (záručný list) alebo zmluva neustanovuje niečo iné.

 1. NÁKLADY REKLAMÁCIE A RIEŠENIE SPOROV

10.1 Ak je reklamácia uznaná za oprávnenú, má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, právo na úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením svojho práva. Tieto náklady musí kupujúci uplatniť najneskôr v lehote jedného mesiaca po uplynutí lehoty na vytknutie vady, v opačnom prípade sa vystavuje riziku, že súd jeho právo na náhradu nákladov spojených s uplatnením práva neprizná. Predávajúci sám neposkytuje po dobu vybavenia reklamácie náhradný tovar.

10.2 Ak nedôjde k dohode medzi kupujúcim a predávajúcim, môže sa kupujúci obracať na existujúce systémy mimosúdnych riešení spotrebiteľských sporov, prípadne na príslušný súd. V takom prípade kupujúci – spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporu, ktorým je Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcej sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy. Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov nájde kupujúci na webe českej obchodnej inšpekcie uvedenom na adrese http://www.coi.cz. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

10.3 Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy uvedenej v záhlaví. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho. Iné pravidlá pre vybavovanie sťažností predávajúci nestanovuje.

10.4 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

10.5 Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. 10.6 Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

 1. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

11.1 Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

11.2 Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné používať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

11.3 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

 1. ZMLUVNÉ OBMEDZENIA NÁHRADY ŠKODY

12.1 Pokiaľ kupujúci koná pri uzatváraní kúpnej zmluvy v rámci svojej podnikateľskej činnosti v súvislosti s predmetom svojho podnikania, potom je nárok na náhradu škody, ktorá by prípadne mohla z tejto zmluvy kupujúcemu vzniknúť, predávajúcim vylúčený s výnimkou skutočností uvedených v ust. § 2898 Občianskeho zákonníka v platnom znení, v ktorých nemožno vylúčiť povinnosť predávajúceho nahradiť kupujúcemu škodu.

 1. ZMLUVNÁ POKUTA

13.1 Dojednania tohto článku sa vzťahujú iba na prípady, keď kupujúci koná pri uzatváraní kúpnej zmluvy v rámci svojej podnikateľskej činnosti v súvislosti s predmetom svojho podnikania alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

13.2 Pre prípad omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny sa dojednáva zmluvná pokuta vo výške 1 % z kúpnej ceny tovaru za každý deň omeškania. Zmluvnú pokutu v tejto výške považujú obe zmluvné strany za primeranú okolnostiam.

13.3 Pre prípad omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru sa dojednáva zmluvná pokuta vo výške 1 % z kúpnej ceny tovaru za každý deň omeškania. Zmluvnú pokutu v tejto výške považujú obe zmluvné strany za primeranú okolnostiam.

13.4 Pre vyššie uvedené zmluvné pokuty platí, že zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká povinnosť porušiteľa k náhrade škody, ktorú je porušiteľ povinný uhradiť popri zmluvnej pokute, a to v plnej výške.

13.5 Uplatnenie zmluvnej pokuty za porušenie zmluvnej povinnosti tiež nevylučuje právo odstúpiť od zmluvy.

13.6 Akákoľvek platba prijatá predávajúcim sa najskôr použije na zaplatenie všetkých sankčných platieb, najmä zmluvné pokuty, pričom poradie takto platených sankčných platieb sa riadi dátumom ich vzniku (sankčná platba s skorším dátumom vzniku má prednosť).

13.7 Zmluvná pokuta je splatná do siedmich dní od doručenia jej vyúčtovania kupujúcemu.

 1. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

14.1 Kupujúci súhlasí v zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho, SMS správ na telefónne číslo kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu či na telefónne číslo kupujúceho.

14.2 Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 1. POSTÚPENIE A ZAPOČÍTANIE POHĽADÁVOK

15.1 Kupujúci nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho postúpiť ani zastaviť akúkoľvek pohľadávku voči predávajúcemu, vzniknutú na základe tejto zmluvy, tretej osobe.

15.2 Kupujúci nie je oprávnený vykonať započítanie svojej pohľadávky voči predávajúcemu s pohľadávkou predávajúceho voči kupujúcemu.

15.3 V prípade, že kupujúci tovar nekupuje v súvislosti s predmetom svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, ustanovenie celého tohto článku sa nepoužije.

 1. UKONČENIE ZMLUVY

16.1 Kúpnu zmluvu je možné ukončiť iba splnením, dohodou strán alebo odstúpením od zmluvy.

16.2 Za podstatné porušenie tejto zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie od zmluvy, považujú zmluvné strany najmä tieto porušenia povinnosti kupujúceho, v prípade, že kupujúci koná pri uzatváraní kúpnej zmluvy v rámci svojej podnikateľskej činnosti v súvislosti s predmetom svojho podnikania alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania:

a) akékoľvek omeškanie kupujúceho s prevzatím tovaru,

b) akékoľvek omeškanie kupujúceho s úhradou kúpnej ceny.

 1. DORUČOVANIE

17.1 Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu je doručené na adresu elektronickej pošty uvedenú v objednávke.

17.2 Správa je doručená:

a) v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia, ak je toto prijatie potvrdené elektronicky odosielateľovi adresátom,

b) v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb platí, že správa je doručená najneskôr tretí pracovný deň po odoslaní, a to vrátane odoprenia prevzatia zásielky, ak odmietne adresát (prípadne osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať,

c) prostredníctvom SMS, okamihom dodania potvrdenia o prijatí správy adresáta na telefón odosielateľa.

17.3 Predávajúci je ďalej nad rámec zhora uvedeného výslovne oprávnený vykonávať úkony súvisiace s právami a povinnosťami z kúpnej zmluvy prostredníctvom hlasového telefónneho hovoru s kupujúcim, pokiaľ s tým kupujúci v prípade každého z nich, výslovne súhlasí.

 1. OSOBNÉ ÚDAJE KUPUJÚCEHO (SUBJEKTU ÚDAJOV), KTORÉ BUDÚ SPRACOVANÉ:
 • meno a priezvisko
 • poštová adresa
 • e-mailová adresa
 • telefonický kontakt
 1. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

19.1 Realizácia zmluvného vzťahu – nákup tovaru v e-shope funbaby.cz

19.2 Riešenie reklamácií

19.3 Uplatnenie ďalších práv spotrebiteľa voči predajcovi

 1. OSOBNÉ ÚDAJE MÔŽU BYŤ POSKYTNUTÉ NASLEDUJÚCIM TRETÍM OSOBÁM

20.1 Správcom osobných údajov je predávajúci, ktorý zabezpečuje ochranu osobných údajov kupujúceho.

20.2 Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

a) dopravné spoločnosti: DPD, GLS, Packeta, Slovenská Pošta, PPL, GLS;

b) prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe Správca nevyužíva.

20.3 V rámci nákupu a reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail a podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracovávané výhradne za účelom nevyhnutným pre dodanie tovaru a pre vybavenie reklamácie av súlade so zákonom č. 110/2019 Zb., o spracovaní osobných údajov, v platnom a účinnom znení av súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenie.

20.4 Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 1. POUČENIE

21.1 Osobné údaje sú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

21.2 Subjekt údajov vyhlasuje, že bol Správcom riadne poučený o spracovaní a ochrane osobných údajov, že vyššie uvedené osobné údaje sú presné a pravdivé a sú Správcovi poskytované dobrovoľne.

21.3 Predávajúci vykonáva všetky účelné fyzické a technické opatrenia, aby zabezpečil informácie zhromažďované v spojení s predajom tovaru v jeho prevádzkach.

21.4 Správca týmto v súlade s článkom 13 Nariadenia informuje, že:

1) osobné údaje Subjektu údajov budú spracované na základe jeho slobodného súhlasu, a to za vyššie uvedených podmienok,

2) pri spracovaní osobných údajov Subjektu údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu,

3) správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov, ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle Nariadenia,

4) správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje Subjektu údajov do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii alebo iným než vyššie uvedeným tretím osobám,

5) subjekt údajov má právo (napr. e-mailom alebo prostredníctvom poštovej zásielky):

a) kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, tj vziať udelený súhlas späť,

b) upravovať svoje osobné údaje a ich rozsah,

c) požadovať od Správcu informáciu, aké jeho osobné údaje spracováva,

d) právo požadovať od Správcu prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, prípadne obmedzenie spracovania, a vzniesť námietku proti spracovaniu,

e) má právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi, ako aj,

f) právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, ak sa domnieva, že Správca pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

22.1 Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

22.2 Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

22.3 Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

22.4 Prílohu č. 1 obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy. Prílohu č. 2 obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre reklamáciu.

22.5 Kontaktné údaje predávajúceho sú údaje uvedené v hlavičke týchto obchodných podmienok.

 

V Modřicích dňa 6. januára 2023

BABY DIREKT s.r.o.

konajúci Ivanou Fialovou, konateľkou

 

Príloha č. 1: formulár na odstúpenie pre spotrebiteľov

Príloha č. 2: formulár pre reklamáciu

×

Slevový kupón na 10% slevu je Váš

Stačí se zaregistrovat k odběru novinek

CHCI SLEVU