Reklamační řád provozovny Funbaby obchodní společnosti BABY DIREKT s.r.o.

se sídlem Masarykova 118, 664 42 Modřice

Identifikační číslo: 46995170

Spisová značka: C 8860 vedená u Krajského soudu v Brně

Telefon: +420 734 316 740 / +420 547 422 749

Email: info@funbaby.cz

Číslo účtu: 2102193121/2700


1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ

1.1 Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen "reklamace") musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.

1.2 Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky.

1.3 Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě.

1.4 Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v aktuálním znění a v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení").

2. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

2.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plněni se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednáni, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) zboží odpovídá jakosti nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedeni určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.3 Ustanovení uvedená v tomto článku se nepoužijí u zboží zejména když:

a) vada byla na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,

b) vada je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,

c) vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího,

d) se jedná o běžné opotřebení zboží, způsobené jeho užíváním, nikoliv o vadu,

e) užitné i estetické hodnoty zboží byly nedbalým způsobem užívání zboží předčasně vyčerpány,

f) jedná se o přirozené vlastnosti přírodních materiálů, nikoliv o vadu (např. suky, světelné stínováni a dýhováni u dřevěných výrobků, přilnavost prachu a chloupků u textilních potahů, pozinkováni, atd.),

g) se vada ani po důkladném odborném přezkoumáni na zboží neprojeví.

2.4 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

2.5 V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vráceni kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupujíc! právo na bezplatné odstranění vady.

2.6 Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednáni nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

2.7 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí. má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

2.8 Kupující může svá práva z vadného plněni uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců, takové zkráceni lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plněni nebo na prodejním dokladu. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.

2.9 Kupující je povinen svá práva z vadného plněni uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.

2.10 Kupující bere na vědomi, že v případě výměny zboží v rámci vyřízeni reklamace neběží nová lhůta pro uplatněni práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží.

2.11 Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užíváni nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

2.12 V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, ustanovení celého tohoto článku se nepoužije a platí zákonná úprava. Smluvní záruka na zboží se v takovém případě s kupujícím nesjednává.

3. UPLATNĚNÍ VADY

3.1 Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, v kterékoliv jeho provozovně, v niž je přijeti reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle nebo místě podnikáni.

3.2 Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle spotřebitele, že uplatňuje práva z vadného plnění, prodávajícímu.

3.3 Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu. Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena v potvrzeni, které prodávající kupujícímu vydal, na účtence či v záručním listě, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.

3.4 Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plněni, záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.

3.5 Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

3.6 Pokud by uplatněni práva z vad mělo spotřebiteli činit značné obtíže, zejména proto, že věc není možné dopravit do místa uplatněni reklamace běžným způsobem, či se jedná o zboží, které je zamontované, či součástí nemovitosti, posoudí prodávající vadu po dohodě s kupujícím buď na místě, nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost.

3.7 Kupující je povinen při uplatnění vady předat zboží prodávajícímu v takovém stavu, aby zboží splňovalo základní hygienické standardy, nezbytné pro přezkoumání zboží. Pokud reklamované zboží tyto základní hygienické standardy nesplňuje, není možné jej ze strany prodávajícího od kupujícího převzít a přezkoumat jeho stav za účelem posouzeni důvodnosti reklamace.

3.8 V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povoláni, ustanoveni celého tohoto článku se nepoužijí.

4. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

4.1 Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tři pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzeni vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatněni reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstraněni vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Podmínkou pro běh těchto lhůt je, že spotřebitel k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamované zboží.

4.2 Způsob vyřízeni reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit.

4.3 Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízeni reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešeni není možno uskutečnit.

4.4 Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 10 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena. Po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné 300,- Kč za každý započatý den, a to i zpětně, počínaje dnem následujícím po dni, kdy byl kupující vyrozuměn o tom, že jeho reklamace je vyřízená, či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího třetí osobě. V případě zapůjčeni náhradního výrobku je kupující povinen zapůjčený náhradní výrobek vrátit bez zbytečného odkladu poté, co byl vyrozuměn o vyřízení reklamace. Nevrátí-li kupující zapůjčený náhradní výrobek ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl vyrozuměn o vyřízení reklamace, je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu půjčovné ve výši 300,- Kč za každý započatý den, a to i zpětně, počínaje dnem následujícím po dni, kdy byl kupující vyrozuměn o tom, že jeho reklamace je vyřízená. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

4.5 V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, ustanoveni celého tohoto článku se nepoužijí. V takovém případě platí, že lhůta pro vyřízeni reklamace činí 6 měsíců.

5. SMLUVNÍ ZÁRUKA ZA JAKOST

5.1 Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinnosti záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud potvrzeni o povinnostech prodávajícího z vadného plněni (záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného.

6. NÁKLADY REKLAMACE A ŘEŠENÍ SPORŮ

6.1 Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující, který je spotřebitelem, právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva. Prodávající sám neposkytuje po dobu vyřízení reklamace náhradní zboží.

6.2 Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na existující systémy mimosoudních řešeni spotřebitelských sporů, případně na příslušný soud. V takovém případě kupující - spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Vice informací o mimosoudním řešení sporů nalezne kupující na webu české obchodní inspekce: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava­spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr.

6.3 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy uvedené v záhlaví. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

6.4 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanoveni § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

6.5 Prodávající Je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávněni. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6.6 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

7.1 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

8. DORUČOVÁNÍ

8.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně; a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesilatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

8.2 Zpráva je doručena:

a) v případě doručováni elektronickou poštou okamžikem jejího přijeti, je-li toto přijetí potvrzeno elektronicky odesilateli adresátem

b) v případě doručování osobně, či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb platí, že zpráva je doručena nejpozději třetím pracovním dnem po odeslání, a to včetně odepření převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít.

c) prostřednictvím sms okamžikem dodání potvrzeni o přijeti zprávy adresáta na telefon odesílatele.

8.3 Prodávající je dále nad rámec shora uvedeného výslovně oprávněn provádět úkony související s právy a povinnostmi z kupní smlouvy prostřednictvím hlasového telefonního hovoru s kupujícím, pokud s tím kupující v případě každého z nich, výslovně souhlasí.

9. OSOBNÍ ÚDAJE KUPUJÍCÍHO (SUBJEKTU ÚDAJŮ), KTERÉ BUDOU ZPRACOVÁNY

jméno a příjmení poštovní adresa emailová adresa telefonický kontakt

10. ÚČEL ZPRACOVÁNI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1 Realizace smluvního vztahu - nákup zboží v provozovnách Funbaby

10.2 Řešení reklamací

11. OSOBNÍ ÚDAJE MOHOU BÝT POSKYTNUTY NÁSLEDUJÍCÍM TŘETÍM OSOBÁM

11.1 Správce zabezpečuje ochranu osobních údajů kupujícího.

11.2 Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a) Osoby zodpovědné za vyřizování reklamací maloobchodní prodejny FunBaby

b) Osoby zodpovědné za vyřizování reklamací servisního oddělení BabyDírekt případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

11.3 V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném a účinném zněni a v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízeni.

12. POUČENÍ SUBJEKTU ÚDAJŮ

12.1 Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

12.2 Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

12.3 Prodávající provádí veškerá účelná fyzická a technická opatření, aby zabezpečil informace shromažďované ve spojení s prodejem zboží v jeho provozovnách.

12.4 Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení informuje, že:

1) osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,

2) při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování,

3) správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,

4) správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

5) Subjekt údajů má právo (např. emailem či prostřednictvím poštovní zásilky):

a) kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, tj. vzít udělený souhlas zpět,

b) upravovat své osobní údaje a jejich rozsah,

c) požadovat od Správce informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává,

d) právo požadovat od Správce přistup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezeni zpracování, a vznést námitku proti zpracování,

e) má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i

f) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 - Holešovice, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2 Je-li některé ustanovení reklamačního řádu neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanoveni co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinnosti jednoho ustanovení není dotčená platnost ostatních ustanoveni. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.3 Kontaktní údaje prodávajícího jsou údaje uvedené v záhlaví tohoto reklamačního řádu.
 

V Brně dne 19. 5. 2021

BABY DIREKT s.r.o

×

Slevový kupón na 10% slevu je Váš

Stačí se zaregistrovat k odběru novinek

CHCI SLEVU