Všeobecné podmienky vernostného programu FunBaby

Vernostný program FunBaby (ďalej len ako "vernostný program") prevádzkuje spoločnosť BABY DIREKT s.r.o., so sídlom Masarykova 118, 664 42 Modřice, IČO: 46995170, zapísaná vo verejnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 8860 (ďalej len ako "organizátor").

Vernostný program je platný v sieti kamenných predajní FunBaby v Českej republike a na webových stránkach www.funbaby.sk. Vernostný program je ponúkaný len konkrétnym fyzickým osobám, a to pre osobnú potrebu. Nie je dostupný právnickým osobám, spoločnostiam, klubom, asociáciám, združeniam atp.

Vernostný program v súlade s nižšie uvedenými všeobecnými podmienkami má za cieľ, poskytovať členom výhody, tj. Zľavy na nákupy vybraného tovaru, informovať ich o špeciálnych ponukách a promo akciách určených výhradne členom vernostného programu a čerpať ďalšie výhody počas predajných akcií organizovaných organizátorom.

Členstvo vo vernostnom programe je bezplatné.

 
I. SÚHLAS SO VŠEOBECNÝMI PODMIENKAMI

Zákazník potvrdzuje, že bol oboznámený so všeobecnými podmienkami členstva vo vernostnom programe. Tieto všeobecné podmienky sú k dispozícii na webových stránkach www.funbaby.cz alebo na vyžiadanie v predajniach FunBaby.


II. PREDMET VERNOSTNÉHO PROGRAMU

Tieto podmienky definujú všeobecné podmienky organizátora pre zavedenie vernostného programu. Členovia vernostného programu kumulujú za nákupy tovaru v kamenných predajniach FunBaby a na webových stránkach www.funbaby.cz obraty za definované časové obdobie. Na základe celkovej hodnoty obratu za časové obdobie je členom pridelená zľavová skupina v hodnotách 3, 5, 7 a 8%. Do hodnoty zľavové skupiny sa pripočítava aj obrat z aktuálneho nákupu v Pokladni. Po pridelení zľavové skupiny získajú členovia vernostného programu zľavu na zakúpený tovar. Definované časové obdobie je po sebe idúcich 730 dní.

Členskú zľavu nie je možné kumulovať s inými zľavami. Ďalej nemožno členskú zľavu uplatniť na nákup darčekových poukazov a iných cenín, služieb, zlacneného tovaru, akčných ponúk, výpredaje a tovaru v zľave. Z členských zliav sú ďalej vyňaté všetky produkty značiek: Pampers, Kendamil, Good Gout, BabyBio, Benli, Joolz, Klups a Jablotron.


III. ZÁKLADY VERNOSTNÉHO PROGRAMU

a) Registrácia

Zákazník sa stáva členom vernostného programu vyplnením elektronického formulára na digitálnom kiosku v predajniach FunBaby, alebo na webových stránkach www.funbaby.sk.

b) Členstvo

• Členom vernostného programu sa môže stať fyzická osoba s trvalým bydliskom a s adresou pre doručovanie na území Českej republiky a Slovenska.

• Členstvo je bezplatné, určené jednotlivcom a je neprenosné.

• Členstvo zaniká, ak člen nenakúpil v predajniach FunBaby alebo na webových stránkach www.funbaby.sk viac ako 36 mesiacov.

• Členstvo nemôže byť v žiadnom prípade postúpené inej osobe, preplatené, vymenený alebo predaných.

• Členstvo môže byť okamžite zrušené organizátorom bez náhrady v prípade, že organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany člena či ďalších osôb.

c) Kontrola

Organizátor si vyhradzuje právo vykonávať kontroly s ohľadom na všeobecné podmienky využívania vernostného programu.

• Člen ručí za presnosť, kompletnosť a aktuálnosť všetkých poskytnutých informácií a bude bezvýhradne zodpovedný za chybné, nekompletné alebo neaktuálne údaje. Údaje môže kedykoľvek aktualizovať pod svojím účtom na webových stránkach www.funbaby.sk


IV. ZĽAVOVÉ SKUPINY

Na obraty vygenerované pred založením členstvo nebude vo vernostnom programe braný ohľad. Pri vrátení tovaru sa obraty člena poníži o hodnotu vráteného tovaru (vystaveného opravného daňového dokladu). Do hodnoty obratu sa započítavajú len uhradené nákupy. Uvedené obraty vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH).

Zľavové skupiny podľa obratu za posledných 730 dní:

Obrat

Členská zľava

400–999 Eur

3 %

1.000–1.999 Eur

5 %

2.000–2.999 Eur

7 %

3.000 Eur a více

8 %

a) Nákup na webových stránkach www.funbaby.sk

Člen sa prihlási pod svoj účet.

• Obraty za jednotlivé nákupy a časové obdobie sa sčítajú automaticky.

• Do obratu sa pripočítava aj aktuálna hodnota tovaru v Pokladni.

• Pri dosiahnutí niektoré zľavové skupiny bude zľava za nákup odpočítaná pred odoslaním objednávky priamo v Pokladni.

• Pokiaľ bude hodnota tovaru v Pokladni Zľavové skupine, bude zľava odpočítaná pred odoslaním objednávky v Pokladni už u prvého nákupu.

Pri nákupe bez prihlásenia nemožno obrat členovia za nákup dodatočne pripísať! Zákaznícke číslo nájdete pod svojím účtom v sekcii Vernostný program na webových stránkach www.funbaby.sk

b) Nákup v kamenných predajniach FunBaby

• Člen oznámi predajným asistentkám na pokladni svoje zákaznícke číslo.

• Obraty za jednotlivé nákupy a časové obdobie sa sčítajú automaticky.

• Do obratu sa pripočítava ai aktuálna hodnota nákupu namarkovaná v pokladni.

• Pri dosiahnutí zľavové skupiny bude zľava za nákup odpočítaná pred platbou tovaru na pokladni.

• Pokiaľ bude hodnota nákupu Zľavové skupine, bude zľava odpočítaná pri platbe tovaru na pokladnici už u prvého nákupu.

Pri nákupe bez prihlásenia nemožno obrat členovia za nákup dodatočne pripísať! Zákaznícke číslo nájdete pod svojím účtom v sekcii Vernostný program na webových stránkach www.funbaby.sk

c) Kombinované nákupy (webové stránky a kamenné predajne)

• Platia podmienky pozri body a), b).

• Obraty za nákupy na webových stránkach a v kamenných predajniach FunBaby sa sčítajú.

Člen sa môže o stave svojho účtu kedykoľvek informovať prihlásením do svojho účtu na webových stránkach www.funbaby.sk v sekcii Vernostný program.


V. ZODPOVEDNOSŤ

Organizátor nezodpovedá za straty a škody akejkoľvek povahy vzťahujúce sa k vernostnému programu.


VI. ZMENA ALEBO UKONČENIE VERNOSTNÉHO PROGRAMU

Doba platnosti vernostného programu je na dobu neurčitú. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo ukončiť systém vernostného programu bez udania dôvodu a bez náhrady.


VII. ZASIELANIE E-MAILOV TÝKAJÚCICH SA VERNOSTNÉHO PROGRAMU

Organizátor si vyhradzuje právo zasielať členom vernostného programu informatívny e-maily týkajúce sa najmä vernostného programu.


VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zaškrtnutím políčka "Súhlasím" v elektronickej podobe člen vernostného programu udeľuje organizátorovi, v súlade s § 4 zákona č. 110/2019 Zb. O spracovaní osobných údajov svoj súhlas k tomu, aby uvedené osobné údaje a tiež údaje o jeho nákupných zvyklostiach počas trvania členstvo vo vernostnom programe spracovával na účely:

• Zaradenie do členskej databázy vernostného programu.

• Účasti vo vernostnom programe v súlade s týmito všeobecnými podmienkami.

• Zasielanie ponúk tovaru a služieb poskytovaných organizátorom alebo jej obchodnými partnermi, a to poštou alebo elektronicky.

• Vykonávanie marketingových prieskumov.

Člen súhlasí, aby jeho osobné údaje boli poskytované tretím stranám, tj. subjektom spolupracujúcim s organizátorom na vernostnom programe, ako sú spoločnosti reklamné agentúry, zasielateľské agentúry, tlačiarne a pod., a to aj do zahraničia.

Organizátor môže poskytovať osobné údaje svojich zákazníkov spoločnostiam povereným spravovaním niektorých častí databázy vernostného programu. Všetky tieto spoločnosti sídlia v členských štátoch Európskej únie.

Organizátor vyhlasuje, že uvedené osobné údaje použije len na uvedené účely

POUČENIE

V prípade, že sa domnievate, že spracovanie Vašich osobných údajov je v rozpore s ochranou Vášho súkromného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú Vaše osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, máte právo namietať proti spracovaniu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely spracovávané.

Všetky práva môžete uplatniť buď e-mailom na info@funbaby.sk alebo telefonicky na +420 547 422 749, alebo poštou na adrese spoločnosti.

PODANIE SŤAŽNOSTI

V prípade nezrovnalostí máte právo podať sťažnosť na spracovanie Vašich osobných údajov u dozorného úradu: Úrad na ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Zákazník je informovaný, že má právo na prístup a opravy jeho informácií, ktoré sú zhromažďované organizátorom a ktoré sú predmetom spracovania. Toto právo na prístup a úpravu muža byť uplatnené:

a) Cez prihlásenie zákazníka na jeho osobný účet na www.funbaby.sk

b) E-mailom na adresu: info@funbaby.sk


IX. PRÁVA A RIEŠENIE SPOROV

Věrnostní program a všechny vztahy, práva a povinnosti vznikající na jeho základě se řídí českým právem. Případné spory budou podléhat jurisdikci obecných českých soudů.

 

V Brne dňa 1. septembra 2021

 

×

Slevový kupón na 10% slevu je Váš

Stačí se zaregistrovat k odběru novinek

CHCI SLEVU