PRAVIDLA SOUTĚŽE NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH FUNBABY

Účelem tohoto dokumentu je úplná úprava pravidel spotřebitelské soutěže pořádané na profilu společnosti BABY DIREKT s.r.o. na sociálních sítích Facebook a Instagram o ceny uvedené níže.

I. Organizátor, pořadatel a poskytovatel výhry

1. Organizátorem, pořadatelem a poskytovatelem výhry soutěže je společnost BABY DIREKT s.r.o., IČO: 469 95 170, se sídlem Masarykova 118, 664 42 Modřice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8860 (dále jen „pořadatel“)

II. Termín a místo konání soutěže

1. Soutěž probíhá v termínu od 23.5.2022 od 00:00 hod. do 31.5.2022 do 23.59 hod. včetně (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“), a to výhradně prostřednictvím profilů pořadatele na sociálních sítích Facebook a Instagram.

III. Soutěžící

1. Soutěžícím se může stát pouze plně svéprávná fyzická osoba starší osmnácti (18) let s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území České republiky, který splňuje podmínky pravidel této soutěže a podmínky sociální sítě Instagram a který se zapojí do soutěže prostřednictvím aktivního a autentického profilu na sociální síti Instagram.

2. Osoby mladší osmnácti (18) let se mohou do soutěže zapojit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, přičemž si pořadatel vyhrazuje právo na ověření udělení tohoto souhlasu, a to žádostí o předložení souhlasu, kterou je soutěžící povinen pořadateli předložit v písemné formě nejpozději do 7 dnů od doručení takové žádosti.

3. Pro případ, že pořadatel zjistí, že soutěžícímu nebyl souhlas udělen, a to ani dodatečně, nebo pro případ, že soutěžící nepředloží požadovaný souhlas k ověření udělení souhlasu dle pravidel této soutěže, pak je pořadatel oprávněn vyloučit soutěžícího ze soutěže, a to bez náhrady.

4. Ze soutěže jsou dále vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

5. Ze soutěže jsou rovněž vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům soutěže nebo je poruší. Pořadatel si dále vyhrazuje právo rozhodnout o vyloučení všech soutěžících, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky a také soutěžící, kteří při registraci uvedou nepravdivé nebo fiktivní údaje nebo kteří se do soutěže přihlásí více než jedenkrát s pozměněnými údaji o své osobě.

6. Zapojením do soutěže projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly této soutěže a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

IV. Výhra v soutěži a její předání

1. Výherce v této soutěži vyhraje: (dále jen „výhra“).

          2x Organizér Bugaboo

2. V soutěži se udělují celkem 2 výhry.

3. Výhra nemůže být proplacena v hotovosti ani nelze požadovat výměnu za jiné zboží.

4. Na získání výhry v této soutěži není právní nárok a nelze ji vymáhat.

5. Výhru nelze převést na jiné osoby. Pořadatel nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry.

6. O tom, že se soutěžící stal výhercem v soutěži, informuje pořadatel soutěžícího nejpozději do 7 dnů od vyhodnocení soutěže, a to prostřednictvím komentáře k soutěžnímu příspěvku soutěžícího či soukromé instagramové zprávy na osobní profil soutěžícího, který se do soutěže zapojil.

7. Soutěžící má povinnost proti zprávě o výhře sdělit pořadateli jeho celé jméno, věk a doručovací adresu v České republice, nedohodnou-li se pořadatel s výhercem na osobním předání výhry v sídle pořadatele. („údaje“)

8. Pakliže soutěžící v rámci odpovědi na zprávu o výhře nesdělí do 7 dnů informace nutné k doručení výhry, ztrácí nárok na výhru, která propadá ve prospěch pořadatele, který je oprávněn s ní naložit dle svého dalšího uvážení.

9. Výhra bude výherci zaslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či jinak („doručitel“) na adresu, kterou sdělil pořadateli v reakci na zprávu o výhře, a to do 14 dnů od doručení odpovědi na zprávu o výhře, nedohodnou-li se pořadatel a výherce na osobním předání v sídle pořadatele.

10. Nedostihne-li zásilka výherce a bude-li mu vrácena jako nedoručitelná, odešle pořadatel zásilku výherci znovu (nejvýše však jednou). Pokud se nepodaří výhru doručit nebo si ji výherce nepřevezme, ztrácí soutěžící nárok na výhru a výhra propadá pořadateli bez nároku na náhradu.

11. Pořadatel neodpovídá za technické chyby a poruchy, výpadky sociální sítě Instagram a za jejich funkčnost či závady při komunikaci mezi soutěžícím a pořadatelem, stejně tak neodpovídá za doručitele ohledně nedoručení výhry, za poškození výhry, její zpoždění či ztrátu během doručování.

V. Způsob soutěžení a určení výherce

1. Pro zařazení soutěžícího do soutěže o výhru je zapotřebí, aby soutěžící, a to v době konání soutěže, splnil kumulativně následující:
a. sledoval instagramové profily pořadatele (@funbaby.cz),
b. odpověděl ve formě komentáře na otázku pořadatele v rámci soutěžního příspěvku pořadatele na jeho profilu @funbaby.cz („soutěžní komentář“),
c. připojil do soutěžního komentáře označení profilu kamarádky

2. Soutěžní komentáře nesmí odporovat právním předpisům České republiky, nesmí ohrožovat mravní výchovu dětí a mládeže a musí být etické (zejména nesmí obsahovat vulgaritu, pomluvy apod.). Pořadatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže anebo vyřadit ze soutěže soutěžícího s příspěvkem, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody k takovému rozhodnutí.

3. Výherce soutěže bude vybrán nejpozději do 10 dnů od skončení soutěže, a to náhodným výběrem pořadatele (losováním) ze všech soutěžních komentářů s následnou kontrolou, zda soutěžící splnil i další soutěžní podmínky soutěže.

4. Pro případ zjištění, že náhodně vylosovaný soutěžící nesplňuje další soutěžní podmínky soutěže, ztrácí soutěžící nárok na výhru a pořadatel je oprávněn opakovat výběr výherce podle stejného mechanismu do doby, než vybere soutěžícího, který splnil veškeré soutěžní podmínky soutěže.

5. Rozhodnutí pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání či jiného opravného prostředku, s tím, že o výběru výherce bude vytvořen oficiální zápis.

6. Zapojením se do soutěže uděluje soutěžící, popř. jeho zákonný zástupce pořadateli neodvolatelný souhlas s úpravami a užitím soutěžního příspěvku nebo jeho části dle zákona č. 121/2000 Sb., pro marketingové účely pořadatele, a to po dobu 12 měsíců od ukončení soutěže. Stejně tak a v téže lhůtě soutěžící uděluje pořadateli souhlas ve smyslu § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v.z.p.p. užít bez úplaty jméno, příjmení, věk a město v propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží, s tím, že mohou být k těmto účelům pořízeny a zveřejněny i obrazové či zvukové záznamy soutěžících, zejména pak výherců při přebírání výhry. Za případné užití soutěžního příspěvku či obrazového a zvukového záznamu pro marketingové účely pořadatele soutěžícímu nenáleží žádná odměna.

VI. Zpracování osobních údajů

1. Zapojením se do soutěže bere soutěžící na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU/ 2016(679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a v souladu s tímto zpracováním soutěžící souhlasí.

2. Pořadatel bude zpracovávat osobní údaje v rozsahu jména, příjmení, věku a uživatelského jména na sociální síti Instagram a doručovací adresy výherce.

3. Pořadatel bude zpracovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou od zapojení soutěžícího do soutěže až do doručení výhry výherci, poté pak nejdéle po dobu 12 měsíců, a to k účelu archivace a plnění z této smlouvy.

4. Pro jakékoliv dotazy či pokyny ohledně zpracování osobních údajů v soutěži mohou soutěžící kdykoliv kontaktovat pořadatele na info@funbaby.cz.

5. Soutěžící bere na vědomí, že kromě pořadatele bude tyto osobní údaje zpracovávat rovněž společnost Meta Platforms Ireland Limited (dále také jen „Meta“), jež je provozovatelem sociální sítě Instagram, prostřednictvím které se soutěžící zapojí do soutěže, a to dle smluvních pravidel a podmínkám mezi soutěžícím a Metou ohledně používání sociální sítě Instagram, které pořadatel není schopen ovlivnit ani toto zpracování neurčuje.

6. Pořadatel informuje soutěžící, že tito mají v souvislosti se zpracováváním osobních údajů ze strany pořadatele právo být informován o zpracování svých osobních údajů při shromažďování osobních údajů, právo na opravu, resp. doplnění osobních údajů, právo na jejich výmaz, nejsou-li již údaje potřebné pro účel zpracování, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování. V případě, že soutěžící bude mít pochybnost, zda je s jeho osobními údaji nakládáno zákonným způsobem, má rovněž možnost podat proti postupu pořadatele stížnost, a to u Úřadu pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Pořadatel je oprávněn kdykoli změnit, zrušit či upravit pravidla soutěže, vyžadují-li si to okolnosti konání soutěže.

2. Pořadatel je jako jediný oprávněn rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže a rozhodovat rovněž o všech otázkách soutěže dle vlastního uvážení.

3. Pořadatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu či újmu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výhry.

4. Pořadatel také není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.

5. Pořadatel dále nepřebírá vůči soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než ta, které jsou uvedena v těchto pravidlech.

6. Soutěžící berou na vědomí, že soutěž není provozována, sponzorována, podporována či spravována společností Meta či Instagram ani s ní nijak spojena, tato za její průběh nijak neodpovídá. Z těchto důvodů v souvislosti se soutěží nevznikají soutěžícím žádné právní nároky vůči společnosti Meta či Instagram.

7. Úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna na internetových stránkách pořadatele: www.funbaby.cz

 

V Brně dne 5. května 2022.

×

Slevový kupón na 10% slevu je Váš

Stačí se zaregistrovat k odběru novinek

CHCI SLEVU